Derua Nyèmà ká tàbè bɔ̀ Bà

Les dix jours du semaine traditionale
The ten days of the Mambila traditional week

CuaàrDɔɔ̀bSèbDaàrJòlòMvuagàrTèrèManɔɔ̀gBaàm

Some months - Des mois

Tewu - Mai; Tekle - Juin; Fùmbàn - Dec; Tácén -Janv.

Download to import into a phone